Home 
     Despre noi 
     Noutati 
     Portofoliu 
     Resurse si Tools 
     Cariere 
     Contact 
     Harta site 
MARKETING
MANAGEMENT
Realizari si Referinte
Servicii Oferite
COMPASS Training
Fonduri UE
Vizitatori:   0
On-line:   0
Cereri:   4.150.912

Prima pagina > Fonduri UE > Beneficiari privati > POS DRU
Schemele de Ajutor de Stat: 2009 - 2010 | Proiecte strategice | Proiecte de grant
POS Dezvoltarea Resurselor Umane

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) stabileste axele prioritare si domeniile de interventie ale Romaniei din domeniul resurselor umane in vederea implementarii asistentei financiare a Uniunii Europene prin intermediul Fondului Social European, in cadrul Obiectivului de Convergenta, pentru perioada de programare 2007-2013. 

Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

Pentru îndeplinirea obiectivului general al POS DRU au fost stabilite următoarele obiective specifice:

1)       Promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, inclusiv învăţământul superior şi cercetarea;

2)       Promovarea culturii antreprenoriale şi creşterea calităţii şi productivităţii muncii;

3)       Facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;

4)       Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive;

5)       Promovarea inserţiei/reinserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale;

6)       Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;

7)       Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii. 

În cadrul POSDRU pot fi finanţate două categorii de proiecte:
1. Proiecte strategice – proiecte implementate la nivel naţional, sectorial sau multiregional;
2. Proiecte de grant – proiecte implementate la nivel multi-regional, regional sau local.

Pentru toate Domeniile Majore de Interventie din cadrul POS DRU se pune accent pe promovarea parteneriatului, inclusiv promovarea cooperării transnaţionale, atât în cadrul proiectelor strategice, cât şi în cadrul proiectelor de grant.

POS DRU 2007-2013 cuprinde 7 Axe Prioritare, respectiv:

Axa Prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi

dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Axa Prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Axa Prioritară 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor

Axa Prioritară 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

Axa Prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare

Axa Prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale

Axa Prioritară 7 Asistenţă tehnică


Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

 Obiectivul general al acestei axe prioritare îl reprezintă dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii şi creşterea accesului la educaţie şi formare prin furnizarea unei educaţii iniţiale şi continue moderne şi de calitate, incluzând învăţământul superior şi cercetarea. În cadrul acestei axe prioritare se urmăreşte dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă în vederea unei mai bune adaptări la nevoile în permanentă schimbare şi la evoluţiile rapide din economie şi societate. În acest sens, POS DRU se va adresa sistemului şi furnizorilor din

învăţământul preuniversitar, formarea profesională iniţială, învăţământul superior şi formare profesională continuă (FPC). Acţiunile avute în vedere la nivel de sistem constau în dezvoltarea de metodologii, instrumente şi standarde, pentru priorităţile identificate: dezvoltarea sistemelor de calificări, asigurarea şi managementul calităţii, îmbunătăţirea planificării ofertelor de educaţie şi formare şi a managementului în educaţie, descentralizarea efectivă a învăţământului preuniversitar, validarea şi recunoaşterea învăţării anterioare, dezvoltarea dimensiunii incluzive în educaţie şi formare profesională. În ceea ce priveşte furnizorii de educaţie şi formare, intervenţiile FSE vor sprijini implementarea eficientă a noilor instrumente si standarde.

Domeniile majore de intervenţie ale acestei AP sunt:

1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate;

2. Calitate în învăţământul superior;

3. Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională;

4. Calitate în formarea profesională continuă;

5. Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării.

 

Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”: Obiectivul general al acestei axe prioritare îl constituie facilitarea accesului la educaţie, creşterea ocupabilităţii şi a nivelului de educaţie şi formare profesională al resurselor umane printr-o abordare de tip „pe tot parcursul vieţii”, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere.

 

Axa Prioritara 2 îşi propune să faciliteze tranziţia de la şcoală la locul de muncă prin creşterea relevanţei educaţiei şi formării profesionale pentru piaţa muncii, precum şi îmbunătăţirea nivelului de calificare a angajaţilor, în perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi. Corelarea deficitară a sistemului de educaţie şi formare profesională cu dinamica pieţei muncii reprezintă un obstacol în calea dobândirii şi păstrării unui loc de muncă, devenind astfel una dintre principalele cause pentru şomajul de lungă durată. Prin urmare, se are în vedere prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii şi dobândirea competenţelor necesare integrării şi menţinerii pe piaţa muncii.

 Domeniile majore de intervenţie ale acestei AP sunt:

1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă;

2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii;

3. Acces şi participare la FPC.

 

Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”: Obiectivul general al acestei axe prioritare este: promovarea culturii antreprenoriale, flexicurităţii şi adaptabilităţii prin sprijinirea forţei de muncă şi a întreprinderilor competente, pregătite şi adaptabile.

Măsurile luate pentru îmbunătăţirea adaptabilităţii întreprinderilor, în special a IMM-urilor şi a angajaţilor la condiţiile în schimbare, în special în vederea introducerii de tehnologii moderne şi de soluţii organizaţionale pe o scară largă, trebuie să reprezinte, printre altele, o promovare a flexibilităţii organizaţionale şi de ocupare (aplicarea unor diferite forme de organizare a muncii şi contracte de muncă flexibile) şi a flexibilităţii funcţionale (adaptarea sarcinilor angajaţilor la sarcinile firmei). Acţiunile întreprinse se vor concentra pe crearea capacităţii interne a firmelor pentru dezvoltarea resurselor umane proprii. Este necesar, de asasemenea, ca procesul de modernizare a organizării muncii să se desfăşoare cu implicarea partenerilor sociali.

 Domeniile majore de intervenţie ale acestei Axe Prioritare sunt:

1. Promovarea culturii antreprenoriale;

2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii;

3. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile.

 

Axa Prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” (SPO): Obiectivul general al acestei axe prioritare este creşterea calităţii, eficienţei şi transparenţei serviciilor de ocupare furnizate de Serviciul Public de Ocupare (ANOFM).

Domeniile majore de intervenţie ale acestei Axe Prioritare sunt:

1. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare;

2. Formarea personalului propriu al SPO.

 

Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”: Obiectivul general al acestei axe prioritare este: facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi a şomerilor de lungă durată, atragerea şi menţinerea unui număr mai mare de persoane pe piaţa muncii, inclusiv în zonele rurale şi sprijinirea ocupării formale.

Domeniile majore de intervenţie din cadrul acestei Axe Prioritare sunt:

1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare;

2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte

dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

 

Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”: Obiectivul general al acestei axe

prioritare este: facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi inclusive şi coezive în scopul asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor. Această axă prioritară urmăreşte dezvoltarea de programe specifice pentru dezvoltarea personală, atât în scopul consolidării motivaţiei pentru formarea profesională şi integrării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, cât şi pentru îmbunătăţirea accesului acestora pe piaţa muncii. Acţiunile specifice de combatere a discriminării directe şi indirecte vor fi completate de măsuri de creştere a ratei de activitate.

Domeniile majore de intervenţie ale acestei Axe Prioritare sunt:

1. Dezvoltarea economiei sociale;

2. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii;

3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii;

4. Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii.

 

Axa Prioritară 7

Obiectivul general al acestei axe prioritare este: acordarea de sprijin pentru procesul de

implementare a POS DRU şi utilizarea eficientă a sprijinului financiar al Comunităţii şi a cofinanţării naţionale, prin:

1)       performanţă şi calificare corespunzătoare la nivelul Autoritatii de Management şi al Organismelor Intermediare;

2)       utilizarea strategică a evaluării;

3)       coerenţa între acţiuni, asigurarea compatibilităţii proiectelor cu politicile UE;

4)       promovarea obiectivelor şi operaţiunilor POS DRU.

 Domeniile majore de intervenţie sunt:

1. Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS DRU;

2. Sprijin pentru promovare şi comunicare POSDRU.


Pentru a obtine finantare beneficiarii trebuie sa completeteze cererea de finantare impreuna cu anexele din Ghidul Aplicantului, care sunt disponibile si pot fi descarcate de pe site-ul www.fseromania.ro.  Principiul pe baza caruia se va realiza finantarea proiectelor prin POS DRU, pentru toate cele 6 Axe Prioritare tematice deschise competitiei de proiecte, este “primul venit, primul servit”, in sensul ca proiectele vor fi evaluate, selectate si contractate pe masura ce sunt depuse de beneficiari la Autoritatea de Management sau la Organismele Intermediare. Toate apelurile la propuneri si tipurile de finantare vor fi lansate anual, pentru fiecare an al perioadei de programare.

NOU:      Noutate POS DRU pentru 2009-2010: Schemele de ajutor de stat